ПРИЄДНАННЯ
ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
ПОБУТОВОГО СПОЖИВАЧА
СПЛАТИТИ ONLINE
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
СПОЖИВАЧА -
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса і контактна інформація
Прийом громадян
Центр обслуговування клієнтів
Вакансії


Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго»

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
(надалі також – Товариство)
(код ЄДРПОУ 00131512, місцезнаходження: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 4)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», які відбудуться  24 квітня 2015  року о 12.00 годині за адресою:
м. Луцьк, вул. Єршова, 4, актова зала Товариства
.    

Реєстрація учасників річних акціонерних зборів Товариства відбудеться 24 квітня 2015 року з 10:00 год. до 11:45 год. за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Дата  складання  переліку  акціонерів,  які  мають  право  на  участь  у річних  загальних  зборах Товариства - 20  квітня 2015 року станом на 24.00 год.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Обрання Головуючого та Секретаря  річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
 7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства  на 2015 рік.
 8. Розподіл прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та розподіл нерозподіленого прибутку Товариства минулих років, виплата дивідендів.
 9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 10.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 11.  Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.
 12. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

     Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства  «Волиньобленерго», акціонери та їх повноважні представники  можуть, починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів, до дати проведення річних загальних зборів у робочі дні (понеділок – четвер - з 8.00 до 17.00 год., п’ятниця -  з 8.00 до 15.45 год.) за адресою Товариства: м. Луцьк, вул. Єршова, 4, каб. 303, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів (24.04.2015) у місці їх проведення.
 Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами -  Смусь Віталій Леонідович,  тел./факс: (0332) 78-05-12.
Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» акціонер зобов`язаний мати при собі паспорт, а у разі участі представника акціонера – паспорт та відповідну довіреність, що підтверджує повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго», засвідчену в установленому чинним законодавством порядку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПАТ «Волиньобленерго» (тис. грн.)

   Найменування показника

Періоди

2014 рік

2013 рік

 Усього активів

778030

756808

 Основні засоби

677547

681333

 Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

 Запаси

18297

12439

 Сумарна дебіторська заборгованість

69964

53212

Грошові кошти та їх еквіваленти

11252

9424

 Нерозподілений прибуток 

241917

200256

 Власний капітал

666523

668858

 Статутний капітал

23864

23864

 Довгострокові зобов’язання

31109

28265

 Поточні зобов”язання

80398

59685

 Чистий прибуток (збиток)

-525

1393

 Середньорічна кількість акцій (шт.)

477 276 000

477 276 000

 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій  протягом періоду

0

0

 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2292

2402