Приєднання до електричних мереж

Електронний кабінет замовника приєднання до електричних мереж  

Калькулятор вартості приєднання  

1. Загальна інформація.

Відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж, а також під час зміни технічних параметрів електроустановок замовників, регулюються розділом ІV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), від 14.03.2018 р. №310 (далі – Кодекс), із змінами, затвердженими постановами НКРЕКП від 03.12.2019 р. № 2595 та від 28.04.2021 р. № 717.

Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж  виконується  у наступних випадках:

Споживач має право без погодження з оператором системи розподілу (далі - ПрАТ «Волиньобленерго») та укладення договору про приєднання в межах дозволеної йому до використання потужності підключити власні струмоприймачі або струмоприймачі організації, яка виконує роботи або надає послуги цьому суб'єкту господарювання за договором на його території.

Послуга з приєднання електроустановок замовника до системи передачі та системи розподілу є платною послугою та надається оператором системи передачі або оператором системи розподілу відповідно до договору про приєднання.

Для отримання проєкту договору про приєднання до електричних мереж та технічних умов приєднання замовнику необхідно звернутись у філію ПрАТ «Волиньобленерго» за місцем розташування його електроустановки або у центр обслуговування клієнтів ПрАТ «Волиньобленерго» із заявою типової форми про приєднання електроустановки певної потужності та необхідними документами.

В заяві замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо самостійного проєктування лінійної частини приєднання (лінійна частина приєднання - електрична мережа для потреб замовника при нестандартному приєднанні від найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) оператора системи розподілу відповідного ступеня напруги до точки приєднання електроустановок замовника).

Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів подається замовником особисто або через уповноваженого належним чином представника, або надсилається поштовим рекомендованим відправленням, або може бути подана в електронному вигляді через офіційний вебсайт ПрАТ «Волиньобленерго» у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку.

У разі відсутності повного комплекту документів або неналежного оформлення документів, що додаються до заяви, ПрАТ «Волиньобленерго» протягом двох робочих днів від дня отримання заяви інформує замовника у спосіб, вказаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обгрунтуванням причини наведених зауважень.

Процедура надання послуги з приєднання розпочинається після надання замовником у ПрАТ «Волиньобленерго» всіх необхідних документів.

На підставі заяви замовника та наданого комплекту документів визначається тип приєднання електроустановки Замовника:

перший ступінь - до 16 кВт включно;

другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно;

Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем оплати замовником ПрАТ «Волиньобленерго»  вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання.

Послуга з приєднання до електричних мереж оператора системи передачі та операторів систем розподілу не включає послугу із забезпечення влаштування комерційного обліку електричної енергії, яка надається постачальниками послуг комерційного обліку відповідно до вимог статті 74  Закону України «Про ринок електричної енергії».

2. Стандартне приєднання

Технічні умови на стандартне приєднання надаються замовнику протягом 10 робочих днів з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви та повного пакета документів, передбачених Кодексом.

Договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання за формою, наведеною в додатку 3 до Кодексу, та документів, що додаються до неї.

Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання.

Якщо замовник не оплатив послугу зі стандартного приєднання протягом 20 днів з дня отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунка на оплату плати за приєднання, такий договір вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

Послуга зі стандартного приєднання передбачає виконання комплексу робіт, а саме:

Послуга зі стандартного приєднання не включає послугу з влаштування комерційного обліку електричної енергії.

Строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

3. Нестандартне приєднання

Технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання та 20 робочих днів у разі необхідності їх погодження з ОСП або іншими суб'єктами господарювання (крім ОСП).

Договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання та документів, що додаються до неї.

Договори про приєднання, передбачені пунктами 4.1.11 та 4.1.29 глави 4.1 Кодексу, вважаються укладеними після їх підписання сторонами.

Якщо замовник не оплатив послугу з нестандартного приєднання протягом 20 днів, такий договір вважається не укладеним, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

Послуга з нестандартного приєднання «під ключ» передбачає виконання комплексу робіт, що відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою.

Послуга з нестандартного приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання надається ОСР, якщо проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання за рішенням замовника виконується обраним ним виконавцем проєктних робіт.

Комплекс робіт, що виконується ОСР з нестандартного приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання, відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою з урахуванням наступного:

1) проєктування лінійної частини приєднання вилучається з обсягу робіт, що виконуються ОСР;

2) замовник розробляє, узгоджує з ОСР та іншими заінтересованими сторонами проєктну документацію на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та передає її ОСР у 4 примірниках для виконання ним зобов'язань за договором про приєднання до електричних мереж;

3) замовник здійснює заходи щодо відведення на користь ОСР земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.

Строк надання послуги з нестандартного приєднання «під ключ» становить не більше:

120 календарних днів (у тому числі 30 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно);

230 календарних днів (у тому числі 30 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно);

280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно);

350 календарних днів (у тому числі 60 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт до 5000 кВт (включно).

Якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок замовника становить більше 5000 кВт, строк надання послуги з приєднання визначається з урахуванням строків виконання відповідних заходів згідно з проєктною документацією.

Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем оплати замовником ОСР вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання.

Послуга з нестандартного приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання надається ОСР у строки, зазначені вище, без урахування строку на проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання.

4. Вартість приєднання

Ставки плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності та ставки плати за лінійну частину приєднання щорічно розраховуються та затверджуються Регулятором - НКРЕКП для всіх операторів систем розподілу відповідно до методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу.

Розрахунок плати за стандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за стандартне приєднання.

Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає:

складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за нестандартне приєднання потужності;

складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання.

У разі проєктування замовником лінійної частини приєднання складова плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання визначається згідно з кошторисом, який є невід'ємною частиною відповідної проектної документації.

На 2021 рік ставки плати за стандартне приєднання затверджені постановою НКРЕКП від 23 грудня 2020 року № 2700,  ставки плати за нестандартне приєднання потужності та ставки плати за лінійну частину приєднання на 2021 рік затверджені постановою НКРЕКП від 23 грудня 2020 року № 2701.

Ставки плати за стандартне та нестандартне приєднання розміщено за посиланням: Ставки плати за приєднання до електричних мереж ПрАТ «Волиньобленерго».

5. Проведення будівельних робіт та прийняття електроустановок в експлуатацію

Будівельні роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електроустановок зовнішнього електрозабезпечення виконуються ПрАТ «Волиньобленерго» або залученими ним спеціалізованими організаціями та/або фізичними особами підприємцями, які мають право на виконання цих робіт.

Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви Замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

За додатковою інформацією та роз'ясненнями рекомендуємо звертатись в центр обслуговування клієнтів ПрАТ "Волиньобленерго" (тел. 78-56-14).
Центр обслуговування клієнтів
Години роботи: понеділок – четвер 8.00 – 17.00, п'ятниця 8.00 – 15.45, без перерви на обід.

м. Луцьк, вул. Єршова, 4,
тел. 0332 78-05-27;

м. Луцьк, вул. Львівська, 150,
тел. 0332 26-36-60.
Філії
Години роботи: понеділок – четвер 8.00 – 17.00, п'ятниця 8.00 – 15.45, обідня перерва 12.30 – 13.15.

(0242) 21895 Володимир-Волинська філія
м. Володимир-Волинський, вул. Цинкаловського, 26

(0279) 21987 Горохівська філія
м. Горохів вул. 750-річчя Горохова, 22

(0257) 50317 Камінь-Каширська філія
м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 51

(0265) 21235 Ківерцівська філія
м. Ківерці, вул. Шевченка, 36

(0252) 71408 Ковельська філія  (також Турійська дільниця)
м. Ковель, вул. Грушевського, 56

(0274) 21390 Локачинська філія
смт. Локачі, вул. Луцька, 34

(0262) 21278 Любешівська філія
смт. Любешів, вул. Незалежності, 2В

(0277) 23979 Любомльська філія (також Шацька дільниця)
м. Любомль, вул. Брестська, 60

(0276) 22595 Маневицька філія
смт. Маневичі вул. Собесяка, 7

(0244) 24219 Нововолинська філія  (також Іваничівська дільниця)
Іваничівський район, с.Будятичі, вул. Жовтнева, 92

(0266) 21172 Ратнівська філія
смт. Ратне вул. Ковельська, 1

(0268) 24796 Рожищенська філія
смт. Рожище, вул. Мазепи, 94а

(0246) 30296 Старовижівська філія
смт. Стара Вижівка, вул. Брідківська, 2